Ticket #815 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Blogg där jag skriver allmänt om Pirtapartiet och vår hjärtefrågor -- http://jespers-piratblogg.blogspot.com/

Reported by: jesper_sahlen@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Summary changed from Blogg där jag skriver allmänt om Pirtapartiet och vår hjärtefrågor to Blogg där jag skriver allmänt om Pirtapartiet och vår hjärtefrågor -- http://jespers-piratblogg.blogspot.com/

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from minor to major

comment:4 Changed 13 years ago by mini

  • Type changed from Defekt to Förbättring

comment:5 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Allt du skriver och som dyker upp här:

 http://jespers-piratblogg.blogspot.com/search/label/Piratpartiet

kommer också upp på livesidan. Lycka till!

Note: See TracTickets for help on using tickets.