Ticket #833 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Konspirationsteorinlägg

Reported by: Taz_1999 Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Både Bilderberg-gruppen och New World order är med i detta inlägg, som syns på live.piratpartiet.se

 http://curtjonsson.blogspot.com/2010/06/radslans-tyranni-och-generosa-pirater.html

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är inte förbjudet att nämna dessa på livesidan så länge inläggen som helhet är vettiga.

Note: See TracTickets for help on using tickets.