Ticket #878 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Bloggars teckenkodning

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag vet att det är bloggarnas rss-/atom-flöden som plockas in, men undrar om det finns något sätt att lyckas omkoda så att samtliga texter blir mer läsbara.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from minor to critical
  • Status changed from new to accepted

JAg har ett öga på det. Det är svårare än det kan verka, men blir mer och mer akut verkar det, så någon lösning ska väl gå att hitta.

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Det är flattrs fel, men fixat nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.