Ticket #890 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Om ert agerande

Reported by: loskrikon@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag tycker att ni borde sluta använda Anders Troberg som vapen för att slå ned på oss som inte tänker rösta på er. Ett ytterst dåligt beteende, inte minst med tanke på att han anväder sig ord som "vi" som att han agerade i PPs namn. Han har ju trots allt en syster i styrelsen, något han gärna påpekar gång på gång.

"Anders Troberg sa...
LosKrikon: Är du på fullt allvar beredd att rösta på SD så vill vi inte ha dig. Du är farligt dum i så fall.

Samla ihop dina kompisar och flytta ut i skogen där ni kan dricka lemonad, för vi vill inte ha er."

Är det på det sättet ni försöker försöker vinna röster hos andra? Förstår ni hur dåligt och oseriöst ert parti framstår?

LosKrikon

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Anders är en fri människa som "vi" inte har någon sådan kontroll över.

comment:2 Changed 13 years ago by anonymous

Så det är ok att han agerar på det sättet i ert namn? Politisk förföljelse är vad det är!

Note: See TracTickets for help on using tickets.