Ticket #892 (closed Defekt: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Trasiga länkar på ettan

Reported by: greyman Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Det finns trasiga länkar på följande undersidor:
 http://www.piratpartiet.se/partiet ("kontakta oss" och "Historik")
 http://www.piratpartiet.se/politik ("Läs mer om våra tankar om Fri fildelning")
 http://www.piratpartiet.se/medlemsfordelning (kartan borta, surfning i Firefox)
 http://www.piratpartiet.se/valkretsar (kartan borta, surfning i Firefox)

Stapeln för Piratpartiets medlemsantal är också konstig  http://www.piratpartiet.se/medlemsantal

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.