Ticket #904 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Trasig länk och medlemsstatistik borta

Reported by: greyman Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Länken längst ned på  http://www.piratpartiet.se/medlemsantal är trasig. Den som heter: Klicka här för utförligare statistik

Den ska leda till:
 http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik som är försvunnen. Det var en bra och informativ sida som saknas. Även dess undersidor med ännu utförligare statistik och där man kan ta fram exakt medlemsantal en viss dag och få fram egna diagram är förmodligen borta.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.