Ticket #925 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Byta färg på lokalmarkör när distritutör är bokad.

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Färg på lokalmarkören bör ändras till grön när distributör är bokad.

Gäller både admin och bokning

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

kommer att sätta en grön prick på markörerna när de är klara

Note: See TracTickets for help on using tickets.