Ticket #947 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Vallokal saknas

Reported by: Lurid Owned by: ba
Priority: trivial Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vallokalen i Åmsele, Vindels kommun, Västerbotten saknas.

Av vad jag har lyckats se själv, så är det listat som en förtidsröstlokal, men har bara öppet på valdagen.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Har klassat om Åmsele Skola och Granö Skola till vanliga förhandslokaler.

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.