Ticket #953 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

'Putting up posters' aktivism behövs som Type

Reported by: andreas.wesik@… Owned by: JorgenL
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: aktivism pirateweb affischering
Cc:

Description

När man ska registrera en aktivism så får man välja en 'Type'. Det finns några att välja på (Flyer handout, demo, seminar m.m.) men ingen som jag finner lämplig för när man varit ute och affischerat en kväll.

Kan ni fixa en sådan kategori?

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Ja, om samma system används vid nästa val. Tar det då igen

Note: See TracTickets for help on using tickets.