Ticket #973 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Felaktig markör i valsedelbokningssystemet för Enköping

Reported by: henrik.sundstrom@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: kartfel, bokningssystem
Cc:

Description

Ref:  http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/main.aspx?kommun=277

Jag har upptäckt följande fel i länken ovan:
"Örsundsbroskolan, matsalen"-markeringen (i södra delen av kartan) är placerad i Lillkyrka, cirka tre mil från Örsundsbro. Detta stämmer inte.

Det är också konstigt att det finns två förekomster av vallokalen "Örsundsbroskolan, matsalen".

Ovanstående är definitivt en bugg, men jag vet inte vad som ska vara rätt, dock ser jag två tänkbara alternativ:

  1. ""Örsundsbroskolan, matsalen"-markeringen är felplacerad.
  1. "Örsundsbroskolan, matsalen"-markeringen är felaktigt benämnd och ska istället vara "Lillkyrkaskolan"? I så fall bör även tabellen ändras.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Justerat till det som jag tror det ska vara. Sannolikt hade kommunen rapporterat fel från början, alla distrikten låg på adress Skolvägen 2, men på två olika orter...

Note: See TracTickets for help on using tickets.