Ticket #986 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Klicka på "fortsätt" utan att välja kommun ger felmeddelande

Reported by: mini Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

"Ah, jag klickade på Fortsätt på piratpartiet.se utan att välja kommun. Borde inte ge sånt fel. Tack. ping @piratpartiet"

 http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/main.aspx?kommun=

Note: See TracTickets for help on using tickets.