Ticket #991 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Funktionärer inom PP ska ej kunna maila up-medlemmar

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag kan alla pp-funktionärer maila även up-medlemmar inom sitt område. UP och PP är två skilda organisationer, liksom den enskilda föreningen. Mitt förslag är att UP hamnar helt som enskild organisation istället för att ligga under PP.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat då UP och PP är särskiljda.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.