Ticket #999 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Tilldela partimail utan att personen har en roll

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det finns gånger som personer kan behöva en partimail utan att ha några rättigheter i pw. En knapp under personuppgifter eller dyl med "tilldela partimail" vore därmed bra.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Skulle onekligen snabba upp lite.
Fullösningen for now är att lägga till en roll och ta bort den direkt efteråt.

(Funkmail tilldelas när en roll tilldelas, men tas inte bort automatiskt utan bara om man meddelar medlemsservice.)

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Type changed from Defekt to Förbättring
  • Summary changed from Tilldela partimail utan rättigheter i pw to Tilldela partimail utan att personen har en roll

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.