Ticket #101 (closed Förbättring: invalid)

Opened 15 years ago

Last modified 14 years ago

Skicka SMS till enstaka medlem

Reported by: willenfort Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

willenfort: jag vill skicka ett litet enkelt SMS med "hej din mailadress har blivit fel kan du snälla fixa det"

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by anonymous

Detta görs automatiskt av Pirateweb när en medlems mailadress inte går att nå. Är den fortfarande fel efter ett tag så är det nog bättre att ringa, för då kanske de inte har tid/förstår hur man gör för att ändra.

comment:2 Changed 15 years ago by anonymous

Just nu ligger detta nog stilla på grund av att en del system står stilla (dom orkar inte riktigt) däremot så ska det processas så fort systemen kommer igång igen.

comment:3 Changed 15 years ago by AndersHedberg

Jag hade gärna kunnat göra det från systemet. Nu ska jag typ skicka 5 sms till valkretsledarna... ;-)

comment:5 Changed 14 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Eftersom funktionen som efterfrågas redan finns helautomatisk sen länge så stänger jag denhär...

Note: See TracTickets for help on using tickets.