Ticket #102 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Media vill ha statistik för medlemsökningen uppdelat per kommun och valkrets

Reported by: Mab Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: medlemsantal lokalt
Cc:

Description

Hej

Jag har jagats av TV4 Uppland som vill veta hur många nya medlemmar vi fick i just uppsala. Jag är dessutom säker på att sådana siffror skulle kunna ge oss lokalpress (som i sin tur ger ännu fler medlemmar) runtom i landet.

Därför vill jag ha en möjlighet att ta fram historiska medlemsantal uppdelat på kommun och valkretsnivå (till exempel på den här sidan:  https://pirateweb.net/Pages/Public/Data/MemberCountHistory.aspx).

Jag behöver få siffra på Uppsala nu i veckan, och jag tror att det vore dumt att inte fixa så att alla kan ta fram siffrorna på en och samma gång

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Koden är skriven, det kommer att ligga på samma ställe som MemberCountHistory.aspx fast heter MemberCountHistoryPerGeography.aspx.
Dvs  https://pirateweb.net/Pages/Public/Data/MemberCountHistoryPerGeography.aspx

Vi väntar nu bara på att Rick ska ha tid att deploya den...

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Den är i drift nu.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.