Ticket #1018 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Medlemmar borde kunna administrera alla sina medlemsskap

Reported by: patrik.greco@… Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Alla medlemmar bör kunna administrera alla sina medlemsskap.
Som det ser ut nu kan en funktionär i UP inte ens se sitt PP medlemsskap p.g.a att UP listas som en sub-org till PP (Separat bug).
Men medlemmarna bör själva kunna terminate sina medlemsskap, inte bara funktionärer som ska kunna göra det.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Blir iofs en definitionsfråga av hur man tolkar stadgarna; Är det att kontakta oss ifall man själv avslutar?

Either way, det bör gå att se vilka medlemskap man har och se instruktioner för hur man avslutar dem. Oavsett om man kan avslutar själv eller måste gå via medlemsservice.

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

Att lägga till medlemskap bör man hur som helst kunna göra själv. Jag kan tycka att avslut måste gå via medlemsservice.

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Att kunna se sina medlemskap och läsa om hur man ändrar räcker.

Note: See TracTickets for help on using tickets.