Ticket #1020 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

fel i förnyelsemail angående datum?

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Såg ett mail hos medlemsservice (ärende 133272) med följande innehåll:

Nu är det dags att förnya ditt medlemskap i Piratpartiet och/eller Ung
Pirat. Det är kostnadsfritt, och det gör du genom att klicka på länkarna i
det här brevet. Ditt medlemskap går ut [*Invalid Value*]. Genom att förnya
förlänger du det ett år, till [*Invalid Value*].

Skickas det ut korrekt idag?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Enligt uppgift ska detta fungera idag. Däremot går det att förbättre förnyelsemailet genom att visa vilka organisationer man är medlem i och även med möjlighet att förnya i endast någon av dessa.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.