Ticket #1023 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Tillägg av blogg på Piratpartiet Live!

Reported by: hermes@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej,

Jag har en blogg som jag önskar ska vara med på live.piratpartiet.se.

URL:  http://enpirat.wordpress.com

Kategorier: Piratpartiet

Jag är medlem i Piratpartiet så det är ju trevligt att jag hamnar i kategorin Piratpartist :)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu har jag lagt till di, kör hårt!

/Mikael

Note: See TracTickets for help on using tickets.