Ticket #1024 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Mejl från PW ska vara begripliga

Reported by: SimonB. Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När t ex VVL får mejl enl. nedan så borde det stå i mejlet vart ärendet hittas inne i PW.
Kanske en sökfunktion så man hittar alla ärenden som gäller personen i fråga i mejlet?

[01:59:18] Ein Andersson: hur fungerar detta, jag får e-mail om att folk vill ställa upp som volentär för vissa poster, hur kan jag lista vilka
[02:02:28] Jonatan Gonte Kindh: I PirateWeb: [Folk] - [Lista volontärer]
Dock får du mail för alla i ditt område, men de assignas automatiskt till nivån ovanför det de söker till (vill de bli KL hamnar det hos VL osv...)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Den som förväntas agera får redan sådant mail.

Note: See TracTickets for help on using tickets.