Ticket #1026 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Request rights i PW

Reported by: patrik.greco@… Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Man borde kunna be om extra behörighet för något specielt event etc. på ett sätt som liknar officer volunteers saken.
Så om jag vill kunna titta på vilka i Lund som är med i PP för att hitta folk som kanske tryckt fel vid registrering och inte valt UP trotts att de har åldern inne. Detta för att få fler att gå med i UP som kanske vill vara med där, och vara aktiva.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tillräckligt tydligt idag vem som ska få se vårt medlemsregister. KL (och uppåt) inom partiet och styrelsen i UP-föreningen. Bara att vända sig till respektive om behörigheterna behövs.

Note: See TracTickets for help on using tickets.