Ticket #1039 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Lista över alla med @PP/UP mail innom ett geografistk område

Reported by: sikevux Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har börjat inse att jag behöver en funktion som listar alla som har en @PP/UP mail innom ett geografiskt område. Inte bara vilka som har utan även adressen så att man snabbt kan maila ut info till dessa om man har någon förändring på t.ex fikor eller liknande som bara berör redan mycket aktiva innom PP/UP

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 12 years ago by agnesson

Om du blandar ihop PP och UP, räcker det inte med alla aktivister i så fall?

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 12 years ago by sikevux

Replying to agnesson:

Om du blandar ihop PP och UP, räcker det inte med alla aktivister i så fall?

I studentstäderna så som Lund så är det ganska svårt att bedömma om det är UP eller PP som gör något då alla aktivisterna i princip är med i båda orgs. och jag söker inte att skicka via PW utan via ens egna mail klient alt. mail.pp s web klient.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Reporter changed from patrik.greco@… to sikevux

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:5 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Varför basera på om medlemmen har en mail från oss? Close.

comment:6 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.