Ticket #1038 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Markera medlemmar som "aktiveras"

Reported by: sikevux Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Borde finnas en funktion för funktionärer som gör att man kan markera medlemmar som "aktiveras", alltså att funktionären tagit i uppgift att aktivera medlemmen. Borde nog också inkludera ett system där man kan markera folk som aktiva och utifrån det få en lista med mailadresser eller liknande så att man kan maila alla aktiva i ett område. Bör vara org. överskridande så att UP kan få PP aktiva och vice versa. Alla tjänar på det.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Reporter changed from patrik.greco@… to sikevux
  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Onödig risk. En sådan lista måste uppdateras verkligen hela tiden. Nu med föreningar så blir det tydligare vilka som är aktiva.

Note: See TracTickets for help on using tickets.