Ticket #1046 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

mupp + utv.pp

Reported by: sikevux Owned by: Zash
Priority: major Milestone:
Component: Piratechat (XMPP) Keywords:
Cc:

Description (last modified by Zash) (diff)

mupp (botten) borde kunna göra utdrag ur utv.pp, på liknande sätt som hen idag kan göra samma sak med xep

"",",

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

/me testar lägga in lite bökiga tecken och studera hur trac exporterar dem

comment:4 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

mer spam ;)

comment:5 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to accepted

comment:6 Changed 12 years ago by Zash

  • Description modified (diff)

U+9

comment:7 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Tis done

Note: See TracTickets for help on using tickets.