Ticket #1047 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Ny Component request

Reported by: sikevux Owned by: Richie
Priority: critical Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Vi nere/uppe i Lund behöver en component som heter lundafika eller liknande för att kunna fixa mer episka fikor.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Öh? Denna är knappast av prioriteringsnivå "Critical" väl? Men nu finns den i a f. Se till att använda den -- annars tas den bort igen !(typ inom några veckor/månader)

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 12 years ago by sikevux

Replying to SimonB.:

Öh? Denna är knappast av prioriteringsnivå "Critical" väl? Men nu finns den i a f. Se till att använda den -- annars tas den bort igen !(typ inom några veckor/månader)

Det va "Critical" ett tag då många av deltagarna på fikorna efterlyste det.

Note: See TracTickets for help on using tickets.