Ticket #107 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

valkretskartan behöver länkar till distriktsbloggarna

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

 http://www.piratpartiet.se/valkretsar behöver ha nån kort text som förklarar att valkretsarna ingår i distrikt och att dessa distrikt har en distriktsledare (kontaktuppgifter) och en länk till distriktsbloggen.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.