Ticket #108 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Lista nya medlemmar

Reported by: Gustav Nipe Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det hade varit väldigt bra om man kunde listat nya medlemmar i pirateweb, på kommunnivå och valkretsnivå!

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Lagt till möjlighet att sortera i medlemslistan. Sorterar man på medlemsnummer så ligger de nyaste sist.

Koden är incheckad, men vi väntar på att Rick ska få tid att deploya den...

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Detta är i drift nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.