Ticket #1088 (closed Defekt: duplicate)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Bloggen syns inte på PP Live trots godkännande

Reported by: danielbart74@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Trots att min blogg  http://www.ppnow.blog.com blivit godkänd för PP Live av er så finns den inte med på listan över prenumererade bloggar och syns inte heller vid publicering, vilket är lite tråkigt. Det vore bra om ni kunde rätta till detta.

Med vänlig hälsning och tack på förhand

Daniel Bart (pp)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Jag varnade för förseningar, ska kolla på detta :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.