Ticket #1089 (closed Defekt: worksforme)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Twitter och FB + www.ingsoc.eu

Reported by: HR <henry@…> Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag har observerat att mina blogginlägg inte längre syns eller ej har synts på @piratbloggar på Twitter och Piratpartiet Live på Facebook. Mitt inlägg idag är  http://www.ingsoc.eu/2010/12/25/det-kom-en-julklapp/. Den syns ej på de sociala nätverken.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Detta funkar väl nu?

comment:2 Changed 12 years ago by HR <henry@…>

Japp fonkar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.