Ticket #1096 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Bloggen infallsvinkel har flyttat

Reported by: torbjorn_torbjorn@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag kommer med omedelbar verkan att börja blogga på en ny adress.

NYA adressen för RSS-flödet är:
 http://infallsvinkel.se/topics/piratfragor/feed/

...istället för...

gamla adressen för RSS-flödet:  http://infallsvinkel.wordpress.com/category/piratfragor/feed/

Jag uppskattar ert arbete med PP-live mycket, och är tacksam för om denna ändring kan ske skyndsamt.

Mvh.
infallsvinkel (torbjorn_torbjorn [at] hotmail.com)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.