Ticket #1097 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Vissa menyer leder till samma ställe

Reported by: xpndr Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

följande rör piratpartiet.se

Menyerna "Regionalpolitik->Partiet Lokalt" och "Kontakt->Piratpartiet nära dig" leder idag till samma ställe. Nämligen den sida, med sverigekarta, där du kan välja vart du bor.. sedan först du vidare till sidan med lokala kontaktuppgifter.

Vore det inte mer logiskt att den förstnämnda menyn leder till en sida, där du oxå väljer vart du bor, som sedan för dig vidare till respektive distrikts eller valkrets egen sida (t.ex. vast.piratpartiet.se)

Dessutom är sidorna med kontaktinfo inte i samma "tema" som resten

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.