Ticket #1099 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Möjlighet att välja medlemskap i tematisk lokalavdelning

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Idag när man vill bli medlem i UP blir man medlem i den geografiska vars upptagningsområde har just den kommunen. Detta är problematiskt för alla tematiska lokalavdelningar som har svårt att få in nya medlemmar.

På tredjesidan (egentligen valfri men efter det att man har fyllt i sitt postnummer) på  https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/NewMember/New.aspx så bör det finnas en dropdown-meny med samtliga lokalavdelningar som har upptagningsområde där man bor. Alltså exakt den dropdown-menyn som finns under  https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/MembersFramed/PersonFrame.aspx?id=X#tabs-2

Det bör dock gå att markera flera lokalavdelningar.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan UPK2011 deleted

Milestone Innan UPK2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.