Ticket #1098 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Ny header på Piratplatsen.se

Reported by: c.lilja@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: header, piratplatsen
Cc:

Description

Hej,

Har nu ny header på Piratplatsen.se, om ni har ork, lust och tid så får ni gärna uppdatera den vid nått tillfälle.

Crille

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.