Ticket #1103 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Tillgänglighet i PW

Reported by: exile1979@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Nuläget i PW är sådant att inte hela styrelsen (ledamöter) för en lokalavdelning i UP har tillgång till medlemsregistret eller att göra utskick till de lokala medlemmarna.

Detta borde ändras så att hela styrelsen har tillgång då det underlättar det dagliga arbetet.

Mvh JP Anderson, Martin Hammenlind och Morgan Hammar UP Kil

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Om det absolut är nödvändigt så kan man sätta flera personer som chairman. Bättre i så fall att fixa #524

Note: See TracTickets for help on using tickets.