Ticket #524 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Custom roller i pirateweb

Reported by: johanna.julen@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle vilja kunna lägga till fler ansvarsroller i pirateweb och kunna döpa dem vartefter behoven uppstår. Mest på kommunnivå tänkte jag då utöver KL1 och KL2.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Kanske att man sätter dagens "admin", fast kan skriva till en egen titel?

(så att det fortfarande bara finns några få rättigheter att välja på men titeln visar vad personen har för funktion)

comment:2 Changed 13 years ago by bjorn.odlund@…

Rollen second-in-command (dvs DL2/VL2/KL2) bör ha ett fält där man kan själv kan fylla i en rollbeskrivning fritt (men att det ändå finns någon default som fallback, typ vice *). Dessa rollers namn visas sedan på hemsidan (dvs sidor som den här tex  http://www.piratpartiet.se/agera/uppsala) Det diskuterades på kvällen ledningsmöte ( http://forum.piratpartiet.se/Topic179519-81-1.aspx), som något som vore önskvärt.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

Ta bort de fasta rollerna och låt lead själv få sätta vilka rättigheter varje person under ska ha.

comment:5 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.