Ticket #111 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Mailfunktion för att nå ut till både medlemmar och aktivister

Reported by: sammy.nordstrom@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Om man idag vill nå ut till både medlemmar och aktivister så måste man göra separata utskick och de som är både medlem och aktivist får då dubbla utskick. Därför vore det bra om det fanns en funktion för att nå ut till båda grupper utan att det blir dubbla utskick.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Henrik Enblom

+1

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Finns nu skicka till "members that are activists of..".

comment:3 Changed 12 years ago by Jörgen L

Nja, Nils svar var inte helt komplett.

Man ska använda dels den, för att nå de aktivister som också är medlemmar, men sen, för att nå de aktivister som INTE är medlemmar, så ska man skicka ett aktivistmail också, men då kryssa i "Only send to non-members", annars får dessa inte något mail.

Note: See TracTickets for help on using tickets.