Ticket #112 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

kan inte maila i Pirateweb, detta måste igång nu!

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: blocker Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

kan inte maila i Pirateweb, detta måste igång nu! jag har försökt maial maial mina medlemmar för att ta hand om dem som Rick säger att vi skall göra och det funkar inte.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

[08:23:00] Rick Falkvinge skriver: tagit upp mailbotten, problemen kommer från att det är svårt att debugga den eftersom den är flertrådad, funderar starkt på att gå tillbaka till en tråd så att problem kan hittas

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Det är alltså ett problem som uppstår ibland, och kräver lite manuell handpåläggning. Arbete pågår med att automatisera det.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

En fundering runt en lösning; om det är fördelaktigt med flertrådad lösning, vore det då inte ett alternativ att göra flera olika botar med olika uppgifter? Då orsakar heller inte en bots död att allt annat slutar att fungera.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.