Ticket #116 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: statistik, grafer
Cc:

Description

Det hade varit bra om man hade möjlighet att se statistik, antingen som grafer och / eller som summerat, med bestämda utvalsparametrar tex ett bestämt åldersintervall, kön, län osv.

Frågan är om dessa funktioner enbart ska finnas tillgängliga på www.piratpartiet.se eller bara på pw. Att kunna välja tidsintervall skulle nog fungera på www.piratpartiet.se

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by speakman

  • Owner changed from Richie to Todi
  • Component changed from Ideer to PirateWeb
Note: See TracTickets for help on using tickets.