Ticket #12 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Uppdatera bloggflöden

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: blocker Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Revidera befintliga flöden och lägg till nya.

De befintliga kan man hitta här:
 http://bazaar.launchpad.net/~ppse/pplivesite/main/annotate/head%3A/config//live

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

CE vill ha alla blogginlägg iallafall. Emma funderade på fler än en kategori. Se ticket#18

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from major to blocker

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

I stora drag är detta löst nu.

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.