Ticket #13 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Ersätt "nyheter" med två kompakta kolumner

Reported by: speakman Owned by: anders
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: live blogg nyheter ettan
Cc:

Description

Ersätt nyhetsflödet på förstasidan med två kompakta kolumner. En för nyheter och en med utdrag från Live!-sidan.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

Ett par tips jag hittade lite snabbt, inte kollat om de är tillämpliga eller inte:
 http://drupal.org/node/27441
 http://drupal.org/node/58872

comment:2 Changed 14 years ago by anders

  • Owner changed from mini to anders
  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.