Ticket #120 (closed Uppgift: fixed)

Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

Skicka massmail eller få ut mailadresser

Reported by: larsl Owned by: larsl
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Valsedelsdistributörer och distrikts/valkrets/kommunansvariga ska kunna skicka mail till alla som har bokat vallokaler i deras område, eller alla som har bokat en viss sorts uppgift i det området, eller alla som har bokat sig och ännu inte fått något välkomstmail, eller andra användbara kombinationer. Det kan antingen lösas genom att mail skickas via ett formulär i webbsystemet eller att man får ut en lista med alla sådana emailadresser att klistra in i något annat mailprogram.

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det är väl nåt som bör lösas i valbokningssystemet?

Det är bara där det finns information om vilka som har bokat sig.

comment:2 Changed 15 years ago by larsl

  • Owner changed from mini to larsl
  • Component changed from Hemsidan to Valbokningen

Jag glömde sätta rätt komponent.

comment:3 Changed 15 years ago by larsl

  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 15 years ago by larsl

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.