Ticket #121 (closed Uppgift: fixed)

Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

Implementera stöd för databasmigrering

Reported by: larsl Owned by: andreas
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Implementera stöd för databasmigrering (t.ex. med South,  http://south.aeracode.org/) så att det är enkelt att bevara befintlig data om vi behöver ändra databasschemat när systemet är live.

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by larsl

 • Owner changed from mini to larsl
 • Component changed from Hemsidan to Valbokningen

comment:2 Changed 15 years ago by larsl

 • Owner changed from larsl to speakman
 • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 15 years ago by andreas

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

South finns i min branch på. Bara att börja använda.

comment:4 Changed 15 years ago by speakman

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

Den buggar ur när man kör "./manage.py migrate" första gången. Öppnar ticketen tills det är fixat.

comment:5 Changed 15 years ago by andreas

 • Owner changed from speakman to andreas
 • Status changed from reopened to assigned

comment:6 Changed 15 years ago by andreas

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

fixat i min branch. om man gör fler db ändringar utan south måste man generera nya migrations.

Notera att swevote/migrations/0001_initial.py alltid måste inneha för att swevote fixtures ska fungera som ett klockverk. Dvs om du återgenererar 0001_initial.py måste du copy pasta de följande raderna.

class Migration:

depends_on = (

("ballot_system", "0001_initial"),

)

Note: See TracTickets for help on using tickets.