Ticket #1211 (closed Defekt: duplicate)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Acceptera femsiffriga clearingnr

Reported by: Gonte Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

PirateWeb förutsätter i dagsläget att clearingnr är fyrsiffriga, vilket i stämmer för alla svenska banker utom Swedbank, som även har en femte checksiffra.

Det är i sig helt korrekt att kapa den femte siffran när utbetalning görs via filer till bgc, men dels orsakar det förvirring för användarna, och dels behöver vi faktiskt den femte siffran så länge utbetalningar förekommer genom manuell inmatning hos banken.

Därför bör vi acceptera inmatning av 4-5 siffror, och helt enkelt bortse från den femte siffran just när filer till bgc skapas.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.