Ticket #1213 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

XMPP: Förbättrad kontoskapande.

Reported by: SimonB. Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: xmpp
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Om konton skapades via vanlig  registrering skulle vi slippa skicka lösenord i klartext två gånger, samt inte behöva lagra dem i klartext.

Registrering går till genom att man skickar följande XML-klump till XMPP-servern (host xmpp.piratpartiet.se port 5222)

<?xml version="1.0"?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" to="piratechat.net">
 <iq id="register" type="set">
  <query xmlns="jabber:iq:register">
   <username>$USER</username>
   <password>$PASSWORD</password>
  </query>
 </iq>
</stream:stream>

Ett svar innehållande <iq id='register' type='result'/> indikerar success.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by SimonB.

 • Type changed from Förbättring to Defekt
 • Summary changed from XMPP-lösenbyte från PirateWeb to XMPP: (login?) via PirateWeb

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

 • Type changed from Defekt to Förbättring
 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

 • Keywords xmpp added

comment:4 Changed 12 years ago by Zash

 • Description modified (diff)
 • Summary changed from XMPP: (login?) via PirateWeb to XMPP: Förbättrad kontoskapande.

comment:5 Changed 10 years ago by sikevux

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed
 • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.