Ticket #122 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Importera kommun/valkrets/andra leads från PirateWeb

Reported by: larsl Owned by:
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Importera inloggningsuppgifter och kontaktuppgifter för alla ansvariga för olika områden, från distrikt och neråt, från PirateWeb, skapa konton för dem, och se till att de tilldelas lösenord på något säkert sätt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

 • Owner larsl deleted
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by larsl

 • Priority changed from major to blocker

comment:3 Changed 14 years ago by larsl

 • Type changed from defect to task

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

Infon finns på:

 http://data.piratpartiet.se/Xml/ValbokData.aspx

(Anonymiserar funktionärerna när man anropar nån annanstans än inne ifrån det interna nätet.)

comment:6 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Jag får mail från valkretsledare i Kalmar som inte heller kan logga in... och i valkretsbokningen finns ingen ansvarig funktionär för Kalmar heller???

comment:7 Changed 14 years ago by Oldtimer

Ingen av mina kommuner har ansvarig funktionär angiven, trots att jag har kommunledare i samtliga!? Det här är jätteförvirrande för folk!

comment:8 Changed 14 years ago by JorgenL

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

Detta verkar funka nu. Stänger ticketen.

comment:9 Changed 14 years ago by Oldtimer

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

Nej, det fungerar inte. Jag har fortfarande bara 7 av 14 kommunledare importerade i Bohusläns valkrets.

comment:10 Changed 14 years ago by john@…

Vet inte om det har med detta problemet att göra. Men jag står som ansvarig för Malmö nu, skall vara Höganäs.

 • John

comment:11 Changed 14 years ago by Oldtimer

 • Milestone set to Innan Valkampanjen

comment:12 Changed 14 years ago by Oldtimer

På två av mina kommuner är det vice kommunledare som står som ansvarig funktionär. Bör ju vara ordinarie kommunledare om det nu bara finns plats för en enda.

comment:13 Changed 14 years ago by speakman

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed

Den här ticketen har ingen relevans längre. Man kan numer ange specifika valsedelsansvariga om det mot förmodan skulle stå fel angivet, En massimport kommer aldrig vara aktuellt (som den här ursprungligen handlade om).

comment:14 Changed 14 years ago by speakman

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

comment:15 Changed 14 years ago by speakman

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to wontfix

comment:16 Changed 11 years ago by agnesson

 • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.