Ticket #1258 (new Defekt)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Idag är det väldigt svårt att flytta yrkanden mellan olika motioner. En funktion för att kunna gör detta skulle spara tid.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.