Ticket #1259 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Exportera hela/delar av mötet till en pdf

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Det finns medlemmar som har svårt att följa mötet digitalt. Att kunna exportera alla yrkandena till en pdf så att den kan läsas offline, på papper eller i en läsplatta, vore därför bra.

Kanske också att samtliga diskussionsinlägg ska följa med..

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.