Ticket #1266 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Visa vem som har nominerat en valbar kandidat

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

För att tydligare visa vem som har nominerat en person så bör detta synas även i listan för kandidater som har tackat ja, inte enbart i listan för samtliga nominerade.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.