Ticket #1267 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

För att sporra en person som har nominerats till mötet så bör det tydligare framgå varför personen är nominerad. I nomineringsmail bör det ingå vem som har nominerat och varför.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.