Ticket #127 (closed Uppgift: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Visa täckningsstatistik för alla områden

Reported by: larsl Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Generera och visa jämförande täckningsstatistik för alla distrikt, valkretsar, kommuner, stadsdelar och andra områden som finns för att få igång lite lokalpatriotisk tävlingskänsla.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Fel komponent, tryckte på escape medan den lades in. Radera om möjligt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.