Ticket #1275 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

förenkla administreringen av voteringar/yrkanden

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: critical Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

*Sidan med att lägga stänga, öppna voteringar, är väldans opedagogisk och behöver fixas. Det är lätt att göra fel och det är skitjobbigt att fixa.

*förtydliga att man ska trycka shift och sen musklick för att ändra texter

*förtydliga drop downmenyn för att flytta yrkanden

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013

Jörgens votomat kan användas för allt administrering. Avvakta tills vidare.

Last edited 10 years ago by agnesson (previous) (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.